top of page
Image by @felipepelaquim

Upcoming Events

 • 8 week Mindfulness Course (MBWE) - Online - June 2024 (Saturday)
  8 week Mindfulness Course (MBWE) - Online - June 2024 (Saturday)
  Sat, Jun 29
  Online
  Jun 29, 2024, 9:00 AM GMT+7
  Online
  Jun 29, 2024, 9:00 AM GMT+7
  Online
  The research-backed 8-week Mindfulness Based Wellbeing Enhancement (MBWE) is our flagship program that enhances wellbeing by not only building resilience to stressors, anxiety but helps being a happier person.
 • 8 week Mindfulness Course (MBWE) - Online - July 2024
  8 week Mindfulness Course (MBWE) - Online - July 2024
  Tue, Jul 02
  Online
  Jul 02, 2024, 6:15 PM GMT+7
  Online
  Jul 02, 2024, 6:15 PM GMT+7
  Online
  The research-backed 8-week Mindfulness Based Wellbeing Enhancement (MBWE) is our flagship program that enhances wellbeing by not only building resilience to stressors, anxiety but helps being a happier person.
 • 8 week Mindfulness Course (MBWE) - Online - August 2024
  8 week Mindfulness Course (MBWE) - Online - August 2024
  Tue, Aug 06
  Online
  Aug 06, 2024, 9:00 AM GMT+7
  Online
  Aug 06, 2024, 9:00 AM GMT+7
  Online
  The research-backed 8-week Mindfulness Based Wellbeing Enhancement (MBWE) is our flagship program that enhances wellbeing by not only building resilience to stressors, anxiety but helps being a happier person.
 • 8 week Mindfulness Course (MBWE) - Online - September 2024
  8 week Mindfulness Course (MBWE) - Online - September 2024
  Tue, Sep 03
  Online
  Sep 03, 2024, 6:15 PM GMT+7
  Online
  Sep 03, 2024, 6:15 PM GMT+7
  Online
  The research-backed 8-week Mindfulness Based Wellbeing Enhancement (MBWE) is our flagship program that enhances wellbeing by not only building resilience to stressors, anxiety but helps being a happier person.
 • 8 week Mindfulness Course (MBWE) - Online - October 2024
  8 week Mindfulness Course (MBWE) - Online - October 2024
  Wed, Oct 02
  Online
  Oct 02, 2024, 9:00 AM GMT+7
  Online
  Oct 02, 2024, 9:00 AM GMT+7
  Online
  The research-backed 8-week Mindfulness Based Wellbeing Enhancement (MBWE) is our flagship program that enhances wellbeing by not only building resilience to stressors, anxiety but helps being a happier person.
 • 8 week Mindfulness Course (MBWE) - Online - November 2024
  8 week Mindfulness Course (MBWE) - Online - November 2024
  Sat, Nov 02
  Online
  Nov 02, 2024, 2:30 PM GMT+7
  Online
  Nov 02, 2024, 2:30 PM GMT+7
  Online
  The research-backed 8-week Mindfulness Based Wellbeing Enhancement (MBWE) is our flagship program that enhances wellbeing by not only building resilience to stressors, anxiety but helps being a happier person.
 • Nâng Cao Sức Khỏe Tinh Thần Dựa Trên Tỉnh Thức (MBWE) - Khóa 1:1
  Nâng Cao Sức Khỏe Tinh Thần Dựa Trên Tỉnh Thức (MBWE) - Khóa 1:1
  Thời gian được linh động sắp xếp
  Trực tuyến qua Zoom
  Thời gian được linh động sắp xếp
  Trực tuyến qua Zoom
  Thời gian được linh động sắp xếp
  Trực tuyến qua Zoom
  Khóa học kéo dài 8 tuần giúp tăng cường sức khỏe bằng cách xây dựng khả năng phục hồi trước các tác nhân gây căng thẳng, lo lắng và giúp bạn trở thành một người hạnh phúc hơn.
bottom of page