top of page

Our Research & Evidence

Nghiên cứu năm 2017
Đối tượng: Giảng Viên

Nghiên cứu năm 2017
Đối tượng: Giảng Viên

Các kết quả tích cực đã được chỉ ra ở các Giảng viên của một Học viện Cao học trong các lĩnh vực Nhận thức về bản thân, Giảm căng thẳng và Sức khỏe tinh thần sau khi tham gia Khóa Tỉnh thức 4 tuần. Điểm phần trăm đề cập ứng với số lượng người tham gia.


Năm nghiên cứu: 2017

Đối tượng tham gia: Giảng viên (Cao học)

Số lượng người: 6

Quốc gia: Singapore

Chương trình học: Tỉnh thức cho Sức khỏe Tinh thần

Số buổi: 2 giờ / tuần x 4 tuần

Nghiên cứu năm 2017
Đối tượng: Học sinh

Nghiên cứu năm 2017
Đối tượng: Học sinh

Các kết quả tích cực đã được chỉ ra ở Học sinh cấp III trong các lĩnh vực quan sát trải nghiệm bên trong, hành động với nhận thức và chấp nhận trải nghiệm nội tại mà không phán xét sau Khóa Tỉnh thức 8 tuần. Điểm phần trăm đề cập ứng với số lượng người tham gia.


Năm nghiên cứu: 2017

Đối tượng tham gia: Học sinh, 17-19 tuổi

Số lượng người: 150

Quốc gia: Singapore

Chương trình: Chương trình Tỉnh thức 8 tuần cho học sinh

Số buổi học: 1 giờ / tuần x 8 tuần

Nghiên cứu năm 2017
Đối tượng: Người Trưởng Thành

Nghiên cứu năm 2017
Đối tượng: Người Trưởng Thành

Các kết quả tích cực được tìm thấy ở những người trưởng thành trong các lĩnh vực Quan sát, Mô tả, Hành động với Nhận thức, Không Phán Xét và Không Phản ứng sau khi tham gia Khóa Tăng cường Sức khỏe Tinh thần dựa vào Tỉnh thức 8 tuần (MBWE). Điểm phần trăm đề cập ứng với số lượng người tham gia.


Năm nghiên cứu: 2017

Đối tượng tham gia: Người trưởng thành

Số lượng người: 6

Phương pháp: FFMQ

Quốc gia: Singapore

Chương trình: Tăng cường Sức khỏe Tinh thần dựa vào TỈnh thức (MBWE)

Số buổi: 2 giờ / tuần x 8 tuần + 5 giờ Tỉnh thức mỗi ngày

Nghiên cứu năm 2016
Đối tượng: Người Trưởng Thành

Nghiên cứu năm 2016
Đối tượng: Người Trưởng Thành

Các kết quả tích cực đã được chỉ ra ở Học sinh cấp III trong các lĩnh vực Nhận thức về bản thân, Giảm căng thẳng và Mức độ hạnh phúc sau Khóa Tỉnh thức 8 tuần. Điểm phần trăm đề cập ứng với số lượng người tham gia.


Năm nghiên cứu: 2016

Đối tượng tham gia: Học sinh, 17-19 tuổi

Số lượng người: 150

Quốc gia: Singapore

Chương trình: Chương trình Tỉnh thức 8 tuần cho học sinh

Số buổi học: 1 giờ / tuần x 8 tuần

Nghiên cứu năm 2016
Đối tượng: Học sinh

Nghiên cứu năm 2016
Đối tượng: Học sinh

Các kết quả tích cực chỉ ra ở Học sinh cấp III trong các lĩnh vực Nhận thức về bản thân, Giảm căng thẳng và Mức độ hạnh phúc sau Khóa Tỉnh thức 8 tuần. Điểm phần trăm đề cập ứng với số lượng người tham gia.


Năm nghiên cứu: 2016

Đối tượng tham gia: Học sinh, 17-19 tuổi

Số lượng người: 33

Quốc gia: Singapore

Chương trình: Chương trình Tỉnh thức 8 tuần cho học sinh

Số buổi học: 1 giờ / tuần x 8 tuần

bottom of page