Certification

Certification

Learn more about accredited Certification Programmes.

Teacher Training
Trainer
Mindfulness Teacher

Workshops

Khóa Đào Tạo Chứng Chỉ Giáo Viên Tỉnh Thức (Công nhận bởi IMTA)
Certification

Khóa Đào Tạo Chứng Chỉ Giáo Viên Tỉnh Thức (Công nhận bởi IMTA)

Đây là Khóa Đào Tạo Chứng Chỉ Giáo Viên Tỉnh Thức được công nhận trên toàn cầu, được đăng ký và công nhận bởi Hiệp hội Giáo viên Tỉnh thức Quốc tế (IMTA)

Đào Tạo Tư vấn và Trị Liệu Tâm Lý Dựa Trên Tỉnh Thức
Certification

Đào Tạo Tư vấn và Trị Liệu Tâm Lý Dựa Trên Tỉnh Thức